Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Minitials B.V.

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van Minitials

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – Bestellingen

Artikel   6 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel   7 – Herroepingsrecht

Artikel   8 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   9 – Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Minitials;
 3. Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Minitials in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 5. Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping die Minitials ter beschikking stelt en die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.
 6. Producten/Product: alle door Minitials aan Consument uit hoofde van de Overeenkomst te leveren producten.
 7. Minitials: het merk en de handelsnaam waaronder Minitials B.V. via de Website de Producten op afstand aan Consument aanbiedt en waarvan de identiteit is weergegeven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Overeenkomst: iedere overeenkomst op afstand die tussen Minitials en de Consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Minitials.
 10. Website: de website minitials.com, waar Consument de Producten van Minitials elektronisch kan bestellen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Minitials

Minitials B.V.

Victoriapark 8

5611 BM Eindhoven

Telefoonnummer: +31 6 34 86 26 22

E-mailadres: info@minitials.nl

KvK-nummer: 68246706

Btw-identificatienummer: NL857359563B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Minitials, iedere bestelling en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Minitials en de Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Minitials zijn in te zien en dat de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden uitgelegd en beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de Website en het aanvinken van de tekst: ‘I have read and agree to the website terms and conditions’ is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod van Minitials is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Minitials is gerechtigd het aanbod te wijzigen, aan te passen en te herroepen. Minitials houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien een wijziging van het btw-tarief en/of een wijziging van de grondstofprijzen daartoe aanleiding geeft. Wanneer het aanbod wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Minitials.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen en Minitials behoudt zich het recht voor om de prijzen van een aanbod te wijzigen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Minitials niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Minitials kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten.
 7. Als looptijd van het aanbod geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van het aanbod, vervalt het aanbod van rechtswege en kan de Consument geen gebruik meer maken van het aanbod.

 

Artikel 5 – Bestellingen

 1. Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.
 2. Indien Minitials goede gronden heeft, is Minitials gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden respectievelijk gewijzigd. Indien de Consument niet akkoord gaat met de wijziging van de Overeenkomst is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging door Minitials.
 3. Indien Minitials een bestelling niet accepteert of indien Minitials bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt Minitials dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling aan de Consument mede.
 4. Minitials accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Minitials het woonadres van de Consument niet kan vaststellen.
 5. Minitials kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Minitials op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Minitials gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 –Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment dat de Consument een bestelling plaatst bij Minitials op basis van het aanbod van Minitials, waarmee het aanbod door Consument wordt aanvaard en de Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Minitials onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Minitials is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Minitials passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Minitials daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Producten door de Consument of – in geval door de Consument voor een ander afleveradres is gekozen dan het adres waarop Consument woonachtig is – op de dag na ontvangst van de Producten op dit afleveradres. Het Herroepingsrecht kan in overeenstemming met artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden door Minitials worden uitgesloten.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Minitials retourneren, conform de door Minitials verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product, kenbaar te maken aan Minitials. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier voor herroeping dat onderaan deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht respectievelijk het Product niet aan Minitials heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Minitials dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terugontvangen is door Minitials of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het Product wanneer door Minitials niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 – Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Minitials kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor Producten:
 2. die door Minitials tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument, waaronder doch niet beperkt tot gegraveerde Producten en extern gegoten Producten;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; en
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Minitials geen invloed heeft.

 

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en grondstoffen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Minitials Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Minitials geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn toegestaan indien:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen ; of
 6. deze het gevolg zijn van een wijziging van de grondstofprijs; en
 7. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 8. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 9. Indien een bijdrage in de verzendkosten wordt berekend, wordt dit apart en voorafgaand aan het moment van bestellen aan de Consument gemeld.
 10. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Minitials niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. Minitials staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 4 weken na levering aan Minitials schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van Minitials komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Minitials is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
 • De Consument de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Minitials en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • De garantie geeft u niet het recht op vervanging of restitutie voor verloren of gestolen voorwerpen.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Minitials zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Minitials kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Minitials geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding. In geval van ontbinding zal Minitials het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting die voor de Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde.
 5. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Minitials zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Minitials.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Minitials tot het moment van bezorging aan de Consument of – in geval door de Consument voor een ander afleveradres is gekozen dan het adres waarop Consument woonachtig is – op het moment van bezorging op dit afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Minitials deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft de Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de verzendkosten.
 8. Indien de Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de Consument.
 9. Indien de Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Minitials het recht om extra verzendkosten bij de Consument in rekening te brengen.
 10. Minitials doet haar best om de Website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Minitials binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met de Consument.

Artikel 13 – Betaling 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1.
 2. De Consument kan de bestelde Producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDeal, Paypal en creditcard.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Minitials te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Minitials behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Minitials behandelt klachten van de Consumenten overeenkomstig haar klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Minitials, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
 4. Bij Minitials ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Minitials binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Minitials niet op, tenzij Minitials schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Minitials, zal Minitials naar haar keuze of de geleverde Producten tegen retournering daarvan kosteloos vervangen of repareren, tenzij dat van Minitials niet gevergd kan worden. In dat geval zal Minitials de factuurwaarde van de Producten aan de Consument restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

Minitials blijft volledig eigenaar van het/de geleverde Product/Producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de (ontwerpen) van de Producten, tezamen met de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen die voortvloeien uit de Website, berusten bij Minitials.
 2. De Consument is niet gerechtigd om (delen van) de Website op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. De Consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op Overeenkomsten tussen Minitials en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Alle geschillen betrekking hebbende op een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen de Consument en Minitials, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen de Consument woonachtig is.

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan
  Minitials B.V.
  Victoriapark 8
  5611 BM Eindhoven
  info@minitials.nl
  +31 6 34 86 26 22

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                              — Bestelnummer :

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

— Naam/Namen Consument(en)

 

 

— Adres Consument(en) :

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

— Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

WORD MINITIALS MEMBER

Ontvang exclusieve content en €10,- korting

Je maakt gebruik van een oude webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet door uw webbrowser worden ondersteund Update mijn webbrowser

×

WORD MINITIALS MEMBER

Ontvang exclusieve content en €10,- korting